net_gabinet_blog_wpis3

Czy doczekamy się EDM w szkołach?

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego NFZ opublikował notkę informacyjną o opiece zdrowotnej i dokumentacji medycznej dzieci i młodzieży w szkołach.

Czy doczekamy się EDM w szkołach?

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego NFZ opublikował notkę informacyjną o opiece zdrowotnej i dokumentacji medycznej dzieci i młodzieży w szkołach.

Przypomnijmy, że opieka zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej prowadzona jest w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, mieszczącym się zazwyczaj na terenie szkoły. Opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Opieka trwa do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Objęte są nią również dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie szkoły.

Jak podaje NFZ, do obowiązków pielęgniarki/higienistki szkolnej należy:

- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w terminach badań bilansowych, co pozwala w porę na wykrycie nieprawidłowości w zakresie rozwoju fizycznego dziecka (wysokości i masy ciała), układu ruchu, zniekształceń statycznych kończyn dolnych, zeza, ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, wad wymowy, itp.

- grupowa profilaktyka fluorkowa u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,

- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,

- udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,

- doradztwo dla dyrektora szkoły oraz udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Karta zdrowia ucznia rodzajem dokumentacji medycznej.

Jak podaje NFZ, każde dziecko w szkole powinno mieć prowadzoną kartę zdrowia ucznia. Wpisów do karty zdrowia ucznia dokonuje pielęgniarka/higienistka szkolna na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.

Jako, że karta zdrowia ucznia stanowi element dokumentacji medycznej, opiekun prawny może:

- odpłatnie skopiować kartę zdrowia ucznia (na własny użytek, w każdej chwili),

- nieodpłatnie odebrać kartę zdrowia w celu przekazania jej szkole przyjmującej ucznia (w momencie zmiany szkoły przez ucznia).

Ponadto, po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień się nim opiekuje w poradni POZ.

Skoro karta zdrowia ucznia jest rodzajem dokumentacji medycznej, zastanawiające, że w polskich szkołach wciąż prowadzona jest wyłącznie w formie papierowej. W USA higienistki szkolne już od kilku lat mogą pracować na elektronicznych rekordach pacjenta (EHR). Nie dość, że wykorzystują je w swojej pracy, to jeszcze zachęcają dyrektorów szkół do zakupu narzędzi do tworzenia electronic school health records. W ich opinii EHR w otoczeniu szkolnym zapewni minimalizację kosztów oraz wzrost jakości opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Informacje na temat zdrowia ucznia muszą być poufne, bezpieczne i dostępne tylko dla upoważnionych pracowników szkoły. Jednocześnie trzeba je chronić przed utratą, zmianą lub zniszczeniem. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej ma to zagwarantować. Pytanie tylko, czy i kiedy trend elektronicznych kart zdrowia ucznia zawita do Polski.

Więcej na temat ochrony zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej na stronie internetowej NFZ.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments